Logo Van Harte Petersen

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aandachtsgebieden, offertes en overeenkomsten van Van Harte Petersen (VHP) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2: Opdracht en opdrachtverstrekking
VHP bevestigt de opdracht door toezending van een opdrachtbevestiging. Opdrachtbevestigingen van VHP zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle informatie die van belang is voor de opdracht en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. VHP zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Deze verplichting heeft in het kader van een outplacementtraject het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ aangezien VHP het bereiken van het beoogde resultaat binnen de beoogde tijdsplanning niet kan garanderen.

Artikel 3: Uitvoering van en ondersteuning door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdsplanning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die VHP nodig heeft.

Artikel 4: Ondersteuning door derden
Waar nodig wordt gebruik gemaakt van freelance- psychologen en coaches. VHP zet, afhankelijk van vraagstelling, de juiste expertise in. VHP heeft daartoe de beschikking over een groep van psychologen en coaches waarvan zij de deskundigheid kan garanderen en die aangesloten zijn bij officiële Nederlandse beroepsverenigingen.

Artikel 5: Honorarium
De opdrachtbevestiging vermeldt het overeengekomen honorarium.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
• Selectie- en potentieel onderzoek: betaling vindt achteraf plaats;
• Coachingstraject: betaling vindt voor het overeengekomen aantal sessies vooraf plaats; extra sessies worden achteraf gefactureerd;
• Outplacementtraject: betaling van het vaste tarief vindt vooraf plaats; de overeengekomen succesfee wordt gefactureerd zodra de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft getekend bij de nieuwe werkgever;
• Overige VHP- activiteiten: betaling vindt vooraf plaats.
Opdrachtgever zorgt er bij coachings- en outplacementtrajecten voor dat de factuur vóór de start van het traject betaalbaar is gesteld. Indien opdrachtgever in gebreke blijft heeft VHP het recht de start van het begeleidingstraject uit te stellen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Betaling van vergoedingen die achteraf gefactureerd worden dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden
• Selectie- en potentieel onderzoeken:
o 1 - 2 weken voor aanvang onderzoek: 25% van onderzoekstarief;
o 2-5 werkdagen voor het onderzoek: 50% van onderzoekstarief;
o De dag voorafgaand of de dag van het onderzoek: 100% van onderzoekstarief;
• Coachings- en outplacementtraject:
o 1-2 weken voor start traject: 25% van overeengekomen tarief;
o < 5 werkdagen voor start traject: 50% van overeengekomen tarief;
o indien opdrachtgever de opdracht tijdens het traject annuleert of wanneer kandidaten tussentijds het traject staken vindt geen restitutie plaats van de eerder gefactureerde bedragen;
• Overige VHP- activiteiten: er vindt geen restitutie plaats van eerder gefactureerde bedragen in het kader van lezingen of andere door VHP georganiseerde activiteiten indien men besluit niet aanwezig te zijn.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid
VHP is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever en diens medewerkers en klanten. VHP zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever en kandidaat. VHP verstrekt alleen informatie met betrekking tot kandidaten indien deze daartoe hun toestemming hebben gegeven. De opdrachtgever zal alle informatie met betrekking tot kandidaten -van VHP dan wel van de kandidaten zelf verkregen- als strikt vertrouwelijk behandelen, en zal zulke informatie nimmer aan derden prijsgeven.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
VHP sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door een kandidaat.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

januari 2009

Home | Log in | powered by WordPress | ©Van Harte Petersen